Giải pháp quản lý dịch vụ bảo trì sản phẩm với Teamcenter

30/01/2023

Tăng doanh thu dịch vụ và lợi nhuận với các giải pháp quản lý tri thức dịch vụ dựa trên quản lý tài sản doanh nghiệp
Chiến lược quản lý vòng đời dịch vụ (SLM) có thể giúp công ty của bạn mang lại giá trị sản phẩm lớn nhất cho khách hàng của bạn với doanh thu và lợi nhuận từ việc tạo dựng dịch vụ. Với các giải pháp Teamcenter SLM, giai đoạn dịch vụ và hỗ trợ của vòng đời sản phẩm được bao gồm trong tầm nhìn quản lý vòng đời sản phẩm tổng thể (PLM) của bạn.
Đối với các công ty sản xuất, Teamcenter hợp nhất SLM với PLM để hỗ trợ hợp tác hai chiều giữa kỹ thuật sản phẩm và hoạt động dịch vụ. Các đội dịch vụ của bạn có thể tận dụng lại kiến thức sản phẩm từ kỹ thuật và sản xuất để cải tiến việc lập kế hoạch và thực hiện dịch vụ. Đổi lại, đội dịch vụ có thể cung cấp phản hồi cho kỹ thuật để cải thiện thiết kế sản phẩm cho tính khả dụng và độ tin cậy.
Đối với các công ty dịch vụ, Teamcenter cung cấp giải pháp quản lý tài sản doanh nghiệp và giải pháp quản lý vòng đời dịch vụ, do vậy các bộ phận dịch vụ có thể chia sẻ kiến thức chung về các yêu cầu hỗ trợ. Các đội dịch vụ có thể liên lạc và phối hợp các hoạt động hoạt động để tuân thủ tốt hơn, dịch vụ nhanh hơn và giảm chi phí.

Tối đa hóa quản lý tri thức về dịch vụ và giá trị

Với Teamcenter như là cốt lõi của chiến lược SLM của bạn, bạn có một nguồn quản lý tri thức dịch vụ. Bạn có thể thực hiện các hoạt động dịch vụ với sự hiểu biết đầy đủ về cấu hình sản phẩm vật lý, tình trạng và lịch sử dịch vụ. Bạn có thể đặt hàng đúng thành phần chi tiết, đảm bảo rằng việc đào tạo thích hợp được thực hiện, và truy cập vào tất cả các thông tin thích hợp cần thiết để quản lý hoạt động dịch vụ do được tích hợp và đồng bộ với nguồn dữ liệu từ giai đoạn thiến kế và sản xuất để có cái nhìn trực quan, đầy đủ thông tin

Tạo ra kế hoạch dịch vụ hiệu quả

Kế hoạch dịch vụ là chìa khóa để hoạt động dịch vụ có lợi nhuận. Teamcenter cung cấp cho bạn các nguyên tắc cơ bản để tạo và xuất bản tài liệu dịch vụ làm nguồn định nghĩa phạm vi công việc. Bạn có thể điều khiển hoạt động dịch vụ bằng cách cung cấp tất cả các thông tin chi tiết mà các nhóm cần theo dõi và hiểu về sức khoẻ tài sản, như yêu cầu dịch vụ, các thủ tục theo từng nhiệm vụ, các nguồn lực cần thiết và đặc điểm sử dụng. Các kỹ thuật viên của bạn có đầy đủ các hiểu biết về nhu cầu dịch vụ từ Teamcenter, do đó, họ đang chuẩn bị để thực hiện hoạt động phản ứng, chủ động và nâng cấp các hoạt động.

Tối ưu hóa công việc dịch vụ bằng việc tạo ra bản kế hoạch vụ cụ thể

Với kế hoạch dịch vụ chi tiết trong Teamcenter, bạn có thể lên lịch các hoạt động dịch vụ với sự hiểu biết đầy đủ về phạm vi công việc, nhằm đáp ứng được mong đợi của khách hàng về tính sẵn có và độ tin cậy của sản phẩm. Các lệnh làm việc được tạo ra từ các kế hoạch dịch vụ được sử dụng để tạo lịch trình dịch vụ. Đó là khả năng hiển thị trong lịch trình và các nguồn lực được cung cấp bởi Teamcenter cho phép bạn tối ưu hóa các sự kiện dịch vụ và đảm bảo rằng các nguồn lực đúng (bộ phận, người có đủ năng lực và công cụ) được dành riêng cho công việc

Tăng sức mạnh cho đội ngủ nhân viên dịch vụ với các hướng dẫn công việc dịch vụ cụ thể

Các kỹ thuật viên dịch vụ là một nguồn lực hạn chế. Khi bạn cung cấp cho họ những gói công việc hoàn chỉnh, thông minh, các kỹ thuật viên có thể thực hiện dịch vụ hiệu quả, chính xác và đầy đủ. Với Teamcenter, bạn có thể cung cấp hướng dẫn công việc dịch vụ, ghi chú an toàn / nguy hiểm, và thủ tục dịch vụ (văn bản, 2D / 3D và hình động). Bạn cũng có thể bao gồm các cấu hình tài sản và yêu cầu thu thập dữ liệu. Kỹ thuật viên có thể nhập dữ liệu, quan sát hoặc sự khác biệt, và đăng ký số vào công việc, tự động cập nhật lịch trình dịch vụ

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành