Phần mềm SharePoint Server 2013 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá: 169.771.200 VND
Phần mềm Project Server 2013 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá: 141.476.000 VND
Phần mềm Exchange Server Enterprise 2016 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá: 101.157.600 VND
Giấy phép truy cập Exchange Standard CAL 2016 - User CAL

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá: 2.214.800 VND
Phần mềm Exchange Server Standard  2016 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá: 17.673.200 VND
SQL Server Standard  2014 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá: 22.419.200 VND
Phần mềm Office Professional 2016 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá: 12.701.200 VND
Phần mềm Office Standard 2016 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá: 9.311.200 VND
Hệ điều hành Windows 10 Enterprise Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá: Liên hệ
Hệ điều hành  Windows professional 10 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá: 4.678.200 VND