Phân biệt phần mềm Hypermesh và Hyperworks của hãng Altair

30/01/2023

Hyperworks là bộ phần mềm CAE hoàn chỉnh được phát triển bởi hãng Altair. Nó bao gồm các công cụ pre-processor, post processor, solver. Gói phần mềm Hyperworks bao gồm:
1. HyperMesh
2. HyperForm – Bộ tạo hình kim loại
3. HyperStudy – Thiết kế thử nghiệm và tối ưu hóa thiết kế đa ngành
4. HyperMath – Môi trường phân tích toán học
5. HyperXtrude – Bộ giải nén đùn kim loại

6. AcuSolve – Giải pháp CFD dựa trên phần tử hữu hạn chung
7. OptiStruct – Solver Analysis Solver (tuyến tính và phi tuyến tính): giải pháp cho thiết kế và tối ưu hóa cấu trúc
8. RADIOSS – Solver Analysis Solver (các vấn đề phi tuyến tính cao dưới tải trọng động); một tiêu chuẩn công nghiệp cho sự cố ô tô và phân tích tác động
9. MotionView – Bộ xử lý đa cơ thể trung hòa Solver
10. MotionSolve – Bộ giải đa cơ thể; một giải pháp tích hợp để phân tích và tối ưu hóa hiệu năng hệ thống đa cơ thể
11. FEKO – Bộ giải điện từ 3D
Tham khảo: Phần mềm Hyperworks

Phần mềm công nghệ thông tin

Phần mềm thịnh hành