tanner-l-edit-ic

Tanner L-Edit IC

Tanner L-Edit IC có bốcục theo sơ đồ IC tùy chỉnh cho các thiết kế tín hiệu hỗn hợp, tương tự được xây dựng trên các tiêu chuẩn, OpenAccess, iPDK và TCL.…
22/08/2023