Phần mềm Oracle Database Enterprise Edition - Processor Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 998.023.000 VND
Phần mềm Oracle Database Enterprise Edition - Named User Plus Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 19.960.000 VND
Phần mềm Oracle Database Standard Edition 2 - Processor Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 367.693.000 VND
Phần mềm Oracle Database Standard Edition 2 - Named User Plus Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 7.354.000 VND
Phần mềm Real Application Clusters - Processor Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 483.253.000 VND
Phần mềm Real Application Clusters - Named User Plus Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 9.665.000 VND
Phần mềm Active Data Guard - Processor Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 241.627.000 VND
Phần mềm Active Data Guard - Named User Plus Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 4.833.000 VND
Phần mềm WebLogic Server Standard Edition - Processor Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 210.110.000 VND
Phần mềm WebLogic Server Standard Edition - Named User Plus Perpetual

Oracle

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá Tham khảo: 4.202.000 VND