Microsoft Enterprise Subscription Agreement

30/01/2023

Microsoft Enterprise Subscription Agreement

Chương trình Thành viên Thỏa Thuận doanh nghiệp ( EA) được thiết kế cho các khách hàng thuộc nhiều môi trường kinh doanh khác nhau có cùng một mong muốn là ứng ụng các tiêu chuẩn trên quy mô toàn doanh nghiệp để nâng cao năng suất của doanh nghiệp mình. Chương trình này sẽ giúp cho việc mua và quản lý bản quyên phần mềm dễ dàng hơn khi số lượng lên đến hơn 200 máy tính. Giẩy phép phần mềm được cung cấp qua chương trình này có tính chất ngắn hạn, nghĩa là quyền sử dụng phần mêm chỉ có giới hạn trong thời hạn tham gia chương trình.

Chương trình Thành viên thoả thuận doanh nghiệp cũng có các đặc điểm giống: Thỏa thuận doanh nghiệp.

Những đặc điểm sau có thể coi là các đặc điểm riêng của chương trình Thành viên thoả thuận doanh nghiệp:

Enterprise Agreement Subscription Overview

Tổng quát về chương trình Thành viên thỏa thuận doanh nghiệp
 
Các tổ chức có ít nhất 200 máy tính muốn được cấp phép cho các phẳn mêm trong giai đoạn 3 năm có thể tham gia vào chương trình này. Quyên thành viên của chương trình bao gôm:

  • Bảo hiểm phần mềm: đem đến một loạt các lợi ích bao gồm cả quyên nâng cắp phiên bản mới, Chương trình sử dụng tại nhà, và rất nhiêu các lợi thể khác như hỗ trợ kỹ thuật, các công cụ, chương trình đào tạo, công ty của bạn có thể có được sự linh hoạt cân thiẽt để duy trì khả năng cạnh tranh của mình.
  • Quyền lựa chọn các sản phẩm dành cho doanh nghiệp, bao gồm Microsoft® Office Professional, các phiên bản nâng cấp của hệ điêu hành Microsoft Windows®, và giấy phép Core CAL (Giầy phép sử dụng đâu cuối dành cho Windows Server, Exchange Server, System Management Server và Sharepoint Portal Server).
  • Các sản phẩm bổ sung đem lại cho khách hàng thêm nhiêu sự lựa chọn trong số các sản phẩm phần mềm doanh nghiẹp của Microsoft. Những sản phẩm bổ sung này bao gồm Microsoft Office Vlsio®, Microsoft Office Project, Windows servers, và Exchange servers…
  • Quỵền sử dụng phần mềm ngắn hạn đem lại quyền sử dụng phần mềm tạm thời (có thể lựa chọn mua quyền sử dụng dài hạn tiếp sau đó)
  • Mức giá cố định hàng năm cho một máy tính dành cho doanh nghiệp được dựa trên số lượng máy tính ban đầu đăng ký tham gia chương trình.
  • Chương trình “PC Count” hàng năm giúp các tổ chức hình dung được nhu cầu mua bản quyên phần mềm của mình khi có những thay đổi trong doanh nghiệp.
  • Thanh toán từng phần trong từng năm một trong vòng ba năm, có thể gia hạn quyền thành viên thêm một hoặc ba năm.