Phần mềm Office 365 Business Premium 1 năm Subscription

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: 3.392.260 VND
Phần mềm Office 365 Business Essentials

Microsoft

Loại phần mềm: Ứng dụng văn phòng

Giá: 2.237.400 VND
Phần mềm SharePoint Server 2013 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá: 169.771.200 VND
Phần mềm Project Server 2013 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá: 141.476.000 VND
Phần mềm Exchange Server Enterprise 2016 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá: 101.157.600 VND
Giấy phép truy cập Exchange Standard CAL 2016 - User CAL

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá: 2.214.800 VND
Phần mềm Exchange Server Standard  2016 Open License

Microsoft

Loại phần mềm: Hệ thống & Máy chủ

Giá: 17.673.200 VND
Hệ quản trị SQL Server Enterprise Core 2014  2Lic

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá: 343.316.600 VND
Hệ quản trị SQL Server Standard Core 2014 Open License  2Lic

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá: 89.541.200 VND
Giấy phép SQL Server CAL 2014 User Cal

Microsoft

Loại phần mềm: Quản lý dữ liệu

Giá: 5.220.600 VND