Webinar 10: Total Solution of Programing, Simulation and Management for CNC Machining

30/01/2023

Nội dung chương trình/ Agenda

Thời gian/ Time Chủ đề/ Topic
13:30 – 14:00 Kết nối Webinar
Webinar connection
14:00 – 14:05 Vietbay – Công ty tư vấn chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ phần mềm để tối ưu chi phí và nâng cao năng lực sản xuất hàng đầu Việt Nam

Vietbay – The Leading Digital Transformantion and Technology Solution Provider for Optimizing Costs and Improve Productivity for Manufacturing Companies

14:05 – 14:15 Khó khăn thách thức và Giải pháp tổng thể khép kín trong lĩnh vực gia công CNC

Total Solutions for CNC machining to address all Current Difficulties and Challenges

14:15 – 14:45 Giải pháp Lập trình gia công NX CAM cho máy CNC và tính năng mới trên phiên bản NX1907 của Siemens

Siemens NX CAM solution for CNC machining and What’s new in NX CAM newest version 1907

14:45 – 15:00 Giải pháp Mô phỏng và Đánh giá rủi ro gia công, truyền dữ liệu gia công và quản lý hiệu suất gia công CNC

Simulation and validation for CNC machining, CNC manage and DNC transfer

15:00 – 15:15 Hỏi đáp
Q

Information technology software

Trending software